chính sách hoàn trả

HỦY THANH TOÁN VÀ HOÀN LẠI TIỀN

Nếu sau khi thao tác thanh toán cần phải hủy, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại +44 20 3807 9690. Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền chỉ được thực hiện đối với thẻ mà thanh toán đã được thực hiện.

Tiếng Anh
Tiếng Anh